วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์คืออะไร


เป็นวิชาที่ว่าด้วยคุณค่าความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นงานศิลปกรรมตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆด้วย

ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์
1.ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.ช่วยกล่อมเกลาให้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
3.เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียธให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4.ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5.ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกันสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ คือ
ทำให้มีจิตใจเมตตา กรุณา
มองโลกในแง่ดี เป็นคนมีจิตใจดีงาม

ไม่มีความคิดเห็น: